این شعرها عاشقانه نیستند

نسل جدیدی از شعر های من..

شهریور 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
9 پست
دی 87
2 پست